100%

Условия использования

Vispārīgie noteikumi:

 1. Interneta vietni www.partsale.lv (turpmāk tekstā – Vietne) ir izveidojusi un uztur SIA “Medel”, Reģ.Nr.40003982933, jur.adrese: Maskavas iela 383-5, Rīga, LV-1063 (turpmāk tekstā – Pārdevējs).  Vietne ir izstrādāta ar nolūku, lai tā efektīvi kalpotu Vietnes reģistrētiem vai nereģistrētiem lietotājiem (turpmāk tekstā – Pircējs) auto rezerves daļu un piederumu (turpmāk tekstā – Prece vai preces) meklēšanai un pasūtījumu veikšanai (turpmāk tekstā – Pasūtījums vai Pirkums).
 2. Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem, pasūtot tos internetā, telefoniski, sociālajos tīklos vai e-pastu. Pirms preces pasūtīšanas uzmanīgi izlasiet šos noteikumus. Izmantojot SIA Medel - partsale.lv interneta veikalu, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi ir saprotami un apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām. 
 3. Vietnē piedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību. Pircējam veicot Pirkumu, starp Pircēju un Pārdevēju tiek slēgts Distances līgums (saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu:  (http://likumi.lv/ta/id/23309-pateretaju-tiesibu-aizsardzibas-likums#p-514633). Ja Pircējs pasūta un pērk Interneta veikalā preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt vispārīgajiem noteikumiem, kā arī distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot. Distances līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad klients ir veicis pilnu samaksu par preci vai kad Pircējs interneta veikalā ir noformējis Pirkumu un apstiprinājis savu piekrišanu šiem  lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi).
 4. Vietnes Noteikumi ietver pilnīgu vienošanos starp Pircēju un Pārdevēju, un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskas un mutiskas vienošanās starp pusēm attiecībā uz jebkuru jautājumu, kas ir iekļauts Noteikumos. Veicot Pirkumu, Pircējs apstiprina, ka piekrīt Noteikumiem un tādēļ Pircējam ir pienākums izlasīt un iepazīties ar tiem pirms darījuma apstiprināšanas, t.i. Pirkuma veikšanas.

Pušu tiesības un pienākumi:

 1. Pircējs ir atbildīgs  par reģistrācijas laikā norādīto datu pareizību, kā arī ar Pircēja reģistrācijas datiem (e-pastu, lietotājvārdu, adresi) Vietnē veiktajām darbībām un sekām, kas izriet no nepatiesas informācijas sniegšanas.
 2. Pircējam ir iespēja iesniegt Vietnei ieteikumus Vietnes darbības uzlabošanai vai pilnveidošanai.
 3. Jebkurš Vietnes radītais saturs nedrīkst tikt izmantots vai pārpublicēts jebkādiem mērķiem, bez rakstiskas saskaņošanas ar Vietni.
 4. Vietne neatbild par sekām, gadījumos, kad Pircējs ir pārpratis vai nepienācīgi iepazinies ar Vietnes Noteikumiem.
 5. Vietne apņemas ievērot privātumu attiecībā uz Pircēja sniegto informāciju. Lūdzu, ievērojiet, ka uzrādot savu e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz Vietni, esat piekritis tam, ka Pārdevējs šos datus ir tiesīgs izmantot speciālo piedāvājumu un reklāmas materiālu izsūtīšanai. Dati netiks nodoti trešajām personām, un tiks apstrādāti atbilstoši LR likumdošanā noteiktajām prasībām. Šīs saistības nav piemērojamas, ja Pircēja datu atklāšana ir nepieciešama Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

Apmaksas un piegādes kārtība:

 1. Informācija par Pasūtījumu apmaksu un to piegādes kārtību, kā arī par  papildu piegādes izmaksām ir pieejama Apmaksas un piegādes sadaļā (http://partsale.lv/lv/apmaksaunpiegade). Apstiprinot savu piekrišanu Noteikumiem, Pircējs apstiprina ka ir iepazinies arī ar Apmaksas un piegādes nosacījumiem un piekrīt arī tiem.​

Citi noteikumi:

 1. Preces kļūst par Pircēja īpašumu ar brīdi, kad Pircējs ir samaksājis par tiem visu summu (t.sk. piegādes izdevumi) un Preces ir nodotas Pircējam.
 2.  Apliecinājums, ka Pircējs ir saņēmis Preci ir:

a. Saņemot pasūtīto Preci Pārdevēja birojā pēc adreses Maskavas iela 240, Rīga, LV-1063– Pircēja paraksts uz attiecīga dokumenta;

b. Saņemot pasūtīto Preci pakomātos – Pircēja koda ievadīšana Preces izņemšanai;

c. Saņemot pasūtīto Preci ar kurjeru pie Pircēja durvīm – Pircēja paraksts uz kurjera elektroniskā termināla.

Pretenzijas par to, ka Pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad Pasūtījuma saņemšana ir apliecināta ar kādu no augstākminētajām aprakstītajām metodēm, netiek pieņemtas un Pasūtījums tiek uzskatīts par piegādātu un pabeigtu.

Preču atgriešana:

 1. Preces atgriešana ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja Prece nav lietota un nav bojāta, kā arī atrodas oriģināliepakojumā.
 2. Pircējam ir tiesības atgriezt Preci, kura bija iegādāta www.partsale.lv, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtījuma saņemšanas dienas. Lai atteiktos no pasūtītās Preces, Pircējam ar Preci ir jāaizpilda iesniegumu par Preces atgriešanu un nosūtīt/piegādāt patstāvīgi Preci Pārdevējam. Naudu par atgriezto Preci pārskaitīsim ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Preces saņemšanas vai skaidrā naudā mūsu birojā.
 3. Visas izmaksas, kuras saistītas ar Preču atgriešanu, tiek segtas no Pircēja puses.

Garantija​:

 1. Precēm tiek nodrošināta ražotāja rūpnīcas garantija. Ja garantijas laikā precei ir radušās tehniska rakstura problēmas, preces garantijas apkalpošana tiks veikta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem.
 2. Garantijas periods sākas no brīža, kad Pārdevējs nodod preci Pircējam. 
 3. Garantija attiecas uz preces ražošanas defektiem. Gadījumā, ja tiek konstatēts ražošanas defekts, Pircējam ir tiesības pieprasīt preces apmaiņu. Pircējam ir tiesības pieprasīt atgriezt iemaksāto naudu gadījumā, ja preces aizstāšana nevar tikt veikta saprātīgā laikā posmā. 
 4. Garantijas pakalpojuma saņemšanai Pircējam jāiesniedz brīvā formā noformētu reklamāciju, pievienojot auto servisa rēķina vai čeka kopiju un pieņemšanas-nodošanas aktu par rezerves daļas uzstādīšanu, nosūtot to uz SIA Medel e-pasta adresi vai uz juridisko adresi. Reklamācijā nepieciešams norādīt Pircēja vārds un uzvārds, Pircēja adresi, preces pasūtīšanas datumu, rezerves daļas numuru un pasūtījuma numuru, kā arī precīzi aprakstīt preces ražošanas defektu. Gadījumā ja defekts ir vizuālais, jāpievieno fotogrāfijas, kuros skaidri redzams atklātais preces defekts.
 5. Garantijas pakalpojuma saņemšanai Pircējam nepieciešams saglabāt un uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (preču pavadzīmi), kā arī nogādāt preci Pārdevējam.
 6. Pārdevējs nav atbildīgs: 

  a. par preces bojājumiem, kuri izraisīti Pircēja nolaidības dēļ;

  b. par defektiem, kas izriet no preces izmantošanas citiem mērķiem;

  c. par dabīgo produkta nolietojumu pie normālas lietošanas;

  d. ja prece ir uzstādīta auto servisā bez attiecīgā aprīkojuma;

  e. ja prece ir uzstādīta auto servisā bez attiecīgās licences un sertifikāta;

  f. ja preci uzstādīja persona, kurai nav atbilstošās kvalifikācijas.

Strīdu risināšanas kārtība:

 1. Visas domstarpības un strīdus starp Pusēm Vietnes lietošanas Noteikumu izpildes gaitā Puses apņemas risināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja viena mēneša laikā Puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
E-mail
Где нашли дешевле? (ссылка)
0